Telefoniczna rezerwacja biletów lotniczych +4832 728 3008czynna: poniedziałek - sobota: 800 - 2000, niedziela: 1200 - 2000

Bezpieczeństwo transakcji

Bezpieczeństwo Państwa danych przesyłanych w czasie transakcji on-line w naszym serwisie gwarantowane jest dzięki stosowaniu systemów certyfikacji danych takich jak:

certyfikaty bezpieczeństwa: Thawte, VISA Verified, MasterCard SecureCode

Akceptowane płatności

Aby mogli Państwo łatwo zarezerwować bilety lotnicze, hotele czy wykupić ubezpieczenie, akceptujemy przy płatnosciach rózne karty kredytowe.

akceptowane płatności: VISA, MasterCard, American Express, Diners Club International, JCB, First Data

Udostepniamy również płatność standardowym przelewem bankowym.

akceptowane płatności: przelew PKO Bank Polski, przelew Bank PKO S.A.

Regulamin zakupu karty Euro26 w portalu

Zawarcie stosunku członkostwa z Polskim Stowarzyszeniem Kart Młodzieżowych
 1. Serwis Voyager on-line umożliwia nawiązanie poprzez Internet stosunku Członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Kart Młodzieżowych. Na mocy postanowień statutu Stowarzyszenia członkowie uczestniczą w programie Europejskiej Karty Młodzieżowej. Z tego tytułu otrzymują oni Kartę EURO<26. Legitymując się tą kartą są uprawnieni do skorzystania z określonych ulg na zakup towarów i usług oraz z ubezpieczenia przez rok od daty wystawienia legitymacji włącznie.
  Karta EURO<26 jest dowodem członkostwa stowarzyszonego w stowarzyszeniu.
 2. Jeżeli osoba, o której mowa w ustępie poprzedzającym, spełnia wymogi dla nabycia członkostwa stowarzyszonego w stowarzyszeniu, określone w statucie stowarzyszenia - Stowarzyszenie przyjmuje od niej zamówienie.
 3. Serwis Voyager on-line umożliwia zapoznanie się z informacjami na temat karty EURO<26,umożliwia złożenie przez zainteresowanego zamówienia na kartę EURO<26 za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie WWW, zapoznanie się i zaakceptowanie:
  1. Statutu Polskiego stowarzyszenia Kart Młodzieżowych,
  2. Regulaminu,
  3. Warunków Ubezpieczenia,
  4. Deklaracji członkowskiej,
  5. Wysokości składek,
  6. Warunków regulaminu serwisu on-line,
  oraz obsłużenie płatności drogą elektroniczną kartami kredytowymi i przelewami.
 4. Stowarzyszenie, pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza i zapłatę płatnością elektroniczną za wystawioną kartę, zobowiązuje się zrealizować otrzymane zamówienie, a w szczególności:
  wydać kartę EURO<26 i wysłać zamawiającemu, na adres wskazany w formularzu zamieszczonym na stronie serwisu, jako dowód przyjęcia do Stowarzyszenia w charakterze członka stowarzyszonego.
 5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy członkowskiej jest potwierdzenie elektroniczne z nadanym numerem karty EURO<26.
 6. Wystawca kart nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty członkowskiej.
 7. Wysyłka kart (dla klienta końcowego oraz dla agenta bez umowy) jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Koszty wysyłki ponosi Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych.
 9. Koszty serwisu on-line są podane na stronie głównej serwisu.
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.
 2. Uprawnionym do wglądu do danych osobowych jest Ubezpieczyciel Kart EURO<26.
Prawa i obowiązki stron
 1. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,
  3. nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mailowy karta.online@voyager.pl. W tym celu powinien skontaktować się z właścicielem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentacji dotyczących składanej reklamacji.
 4. Polskie Stowarzyszenie Kart Młodzieżowych ma prawo odstąpić od umowy członkostwa w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
Agent na Umowie
 1. Agenta sprzedającego kartę EURO26 na podstawie umowy, obowiązuje umowa z Polskim Stowarzyszeniem Kart Młodzieżowych.
 2. Agent wystawia kartę i wniosek dla klienta w biurze agencyjnym.